Ochrona danych osobowych była i jest jednym z ważniejszych priorytetów w działalności Fabryki Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Poniższa Polityka Prywatności ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu, jakie konkretnie dane i w jakim celu są przez nas zbierane. Ma ona zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Meblomor S.A. jest administratorem danych osobowych i przetwarza te dane osobowe.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.meblomor.pl  jest Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. z siedzibą w Czarnkowie, ul. Kościuszki 75; 64-700 Czarnków, adres e-mail: sekretariat@meblomor.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym można się kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  tel. 531 400 563, e-mail: iod@meblomor.pl

 1. Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO: „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, nr telefonu, adres pocztowy, adres e-mail, dane o lokalizacji, adres ip lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Cel, podstawa i czas przetwarzania danych osobowych

Przekazywane przez Państwa dane osobowe MEBLOMOR S.A. będzie wykorzystywał do niżej wymienionych celów:

– udzielania odpowiedzi na składane zapytania ofertowe i kontaktowe

– przetwarzanie i realizacja zamówień

– prowadzenie uzgodnień technicznych wynikających z zamówień

– prowadzenia działań marketingowych

– oceny naszych usług i ich polepszania

– prowadzenia i monitorowania statystyk

– prowadzenia procesów rekrutacyjnych

– administrowania serwisem www.meblomor.pl

Przetwarzanie przez Meblomor S.A. danych osobowych następuje w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w szczególności:

– 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy na podstawie otrzymanej zgody,

– 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, dane osobowe przetwarzamy, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

– 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

– 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

Istnieje również możliwość przetwarzania przez nas dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czas przetwarzania danych osobowych zależy od podstawy i celu ich przetwarzania. Informujemy o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie takiego procesu:

– dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

– dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia,

– dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików „cookies” i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

– dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego,

– dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

 1. Dobrowolność lub wymóg podania danych osobowych

Podanie przez państwa swoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, mimo to niepodanie wymaganych danych do świadczenia naszych usług dla Państwa uniemożliwi ich świadczenie.

 1. Bezpieczeństwo danych

Wprowadzone prze nas środki bezpieczeństwa, mają na celu uniemożliwić oraz zapobiec przypadkowej lub celowej utracie, wykorzystaniu, zmianie lub ujawnieniu i nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych.

Wprowadziliśmy również ograniczony dostęp do Państwa danych osobowych tylko dla tych pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się Państwa potrzebami biznesowymi. Dane te podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy również odpowiednie procedury postępowania w przypadku podejrzenia o naruszenie ochrony danych osobowych, które przewidują poinformowanie Państwa oraz prezesa UODO o takiej zaistniałej sytuacji.

 1. Uprawnienia użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

 • Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,

– wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

– dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 • Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

– jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a nami;

– jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

– opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Identyfikatory urządzeń – pliki cookie, adres IP i dane o ruchu sieciowym

Powód używania przez nas plików cookies.

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z serwisu, nie są one wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Warto tutaj zaznaczyć, iż pliki cookies nie powodują żadnych negatywnych zmian systemu na danym urządzeniu końcowym i nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. Pliki cookie nie dają możliwości uruchamiania zewnętrznych programów oraz rozsyłania wirusów.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.

Pliki cookies pozwalają nam na:

– dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu www.meblomor.pl do Twoich potrzeb i preferencji oraz ogólnej optymalizacji korzystania z innych stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu www.meblomor.pl i odpowiednio wyświetlić na nim stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. – udoskonalenia naszego serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla Ciebie, – tworzenia i gromadzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu, co umożliwi ulepszanie jego struktury i zawartości.

Rodzaje plików cookies wykorzystywane przez nas serwis internetowy to: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.

– Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego serwisu.

– Cookies „Stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.  Pliki te służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

– Cookies „Zewnętrzne” to pliki (tzw. third parties cookies) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Blokowanie lub usuwanie plików „cookies”?

Większość internetowych przeglądarek internetowych standardowo ustawiona jest na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i zachowanie ich na dysku. Istnieje jednak możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby pliki „cookies”? były blokowane – czy to w całości lub w jakiejś ich części.

Aby skorzystać z tej opcji, w ustawieniach przeglądarki internetowej należy zmienić preferencje prywatności:

INTERNET EXPLORER: Narzędzia – Opcje Internetowe – Prywatność – Zaawansowane

MOZILLA FIREFOX: Narzędzia – Opcje – Prywatność i bezpieczeństwo – Ciasteczka i dane stron

GOOGLE CHROME: Ustawienia – Zaawansowane – Prywatność i bezpieczeństwo – Ładuj wstępnie strony, by przyspieszyć przeglądanie i wyszukiwanie

Aby usunąć dotychczas istniejące pliki „cookie” należy:

INTERNET EXPLORER: Bezpieczeństwo – Usuń historię przeglądania – Usuń

MOZILLA FIREFOX: Opcje – Prywatność i bezpieczeństwo – Ciasteczka i dane stron – Wyczyść dane

GOOGLE CHROME: Ustawienia – Prywatność i bezpieczeństwo- Wyczyść dane przeglądarki

Pamiętajmy jednak, że blokowanie lub usunięcie istniejących na dysku plików „cookies” może wpływać na funkcjonalności zaimplementowane na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że serwis nasz korzysta z Google Analytics, jest to usługa analiz oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików „cookies”, umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie analizowania sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki „cookies” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Spółka Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Spółka Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 1. Gromadzenie danych

Zasoby naszego serwisu są identyfikowane za pomocą adresów URL. Zgodnie z przyjętą przez większość serwisów internetowych praktyką, również i nasz serwis internetowy przechowuje kierowane do nas zapytania HTTP/HTTPS. Oznacza to, że znane są nam:

– adres IP, z którego dany użytkownik przegląda treści informacyjne naszego serwisu,

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana jest przez protokół HTTP/HTTPS,

– informacja o używanej przez użytkownika przeglądarce,

– informacja o ewentualnych błędach, jakie wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z żadnymi konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.meblomor.pl.

 1. Przekazywanie danych innym podmiotom.

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów

w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Meblomor S.A. nadzoruje, w jaki sposób oraz w jakim zakresie podmiot, któremu Meblomor S.A. powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Meblomor S.A. przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

– ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy)

– podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Meblomor S.A.

– pozostali podwykonawcy Meblomor S.A., świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Meblomor S.A., a także dostawcy towarów, z usług których korzystamy

– firmy windykacyjne

(przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)

– audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi

– organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

 1. Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)

W niektórych przypadkach Meblomor S.A. i dostawcy usług wykorzystują „pliki cookies”, znaczniki nawigacyjne czy inne technologie, by móc automatycznie zbierać informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tych informacji ma na celu usprawnienie działania, funkcjonalności oraz wydajności serwisu internetowego Meblomor S.A.

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

Informujemy, iż regularnie aktualizujemy naszą Politykę Prywatności w zależności od zmian przepisów prawnych, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzorowanie procesów ochrony danych osobowych czy też zmian technologicznych pozwalających na usprawnienie i lepszą ochronę Państwa danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja naszej Polityki Prywatności została dokonana dnia 24.09.2019r.