Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. z siedzibą w Czarnkowie, na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „rozporządzeniem”), uprzejmie informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. z siedzibą w Czarnkowie (zwana dalej: „Spółką”),  ul. Kościuszki 75, 64-700 Czarnków;
  2. dane kontaktowe Spółki – telefon 67 255 28 51
  3. dane osobowe wskazane w życiorysie (curriculum vitae), w szczególności imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, wizerunek, adres zamieszkania (adres do korespondencji), adresy e-mail, numery telefonów, poprzednie adresy miejsc pracy, zajmowane dotychczas stanowiska, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania, hobby, osiągnięcia zawodowe i pozazawodowe, zostały zebrane za pisemną zgodą Pani/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia) w celach wskazanych w pkt. 4 poniżej;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach związanych z obecną rekrutacją, jak i przyszłymi rekrutacjami do pracy w Spółce;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane na potrzeby prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na potrzeby prowadzenia przyszłych rekrutacji;
  6. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Spółki, jako administratora danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
  7. przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie;
  8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 22, 00-193 Warszawa;
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz jedynie warunkiem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w pkt. 4 powyżej. W konsekwencji, niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ich niepodanie Spółce oznaczać będzie brak możliwości ich wykorzystania w celach określonych w pkt. 4 powyżej.